Valikko
Ostoskori

Sivustomme käyttää evästeitä.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä


Ilmakuvauspalvelu Jarno Koivula
Y-tunnus 2824326-6
Jullenpolku 8 49490 Neuvoton
044-9724076 jarnokoivula77@gmail.com


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Jarno Koivula
044 9724076
jarnokoivula77@gmail.com


Rekisterin nimi


Ilmakuvauspalvelu asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


    Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
    Tilausten käsittely ja toimitus
    Laskutus- ja maksuliikenne
    Palvelujen tuottaminen ja kehitys
    Markkinointi

Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Ilmakuvauspalvelun antamia tietoja.
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

    Henkilön nimi
    Yrityksen nimi ja tunnus
    Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero
    Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
    Tuote- ja palvelutilausten tiedot
    Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet


Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Ilmakuvauspalvelun yhteisille yhteistyö-kumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään Ilmakuvauspalvelun tiloissa sekä tietoja käsittelevän työntekijän tiloissa ja niihin on pääsy vain määrätyillä Ilmakuvauspalvelun työntekijöillä. Kirjanpitoaineisto viedään kirjanpitäjälle, jonka luona aineiston säilytys on yhtälailla vaatimusten mukaista. Käyttäjiä sitoo salassapito-velvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Ilmakuvauspalvelun työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan  salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Arkaluontoisessa tiedonsiirrossa käytetään salattua sähköpostiyhteyttä.
10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.